Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Bijbelleesrooster 

Doorgaan (of beginnen) met geloven

Met onderstaand bijbelleesrooster richten we ons vooral op gebruik in gezinnen (gesprek aan tafel), maar je kunt het ook in je eentje gebruiken. Dit bijbelleesrooster is speciaal gemaakt voor deze weken, waarin we geconfronteerd worden met het coronavirus.

Dag 1 - Luisteren naar God

We maken dingen mee die we nooit eerder hebben meegemaakt. Het coronavirus houdt ons in zijn ban. Terecht dat we ons daar druk om maken. Begrijpelijk ook als we er bang van worden. Als we één ding maar blijven doen: we moeten doorgaan met geloven in God! Of misschien moeten we ermee beginnen…?

 

Lezen – Lukas 10:38-42

Maria en Martha hebben hier niet te maken met ziekte ofzo. Toch is Martha erg bezorgd en maakt ze zich druk over veel dingen. De Heere Jezus zet haar even stil, zoals wij nu ook stilgezet worden: ‘Maar één ding is echt nodig!’ Dat begint met luisteren naar God!

 

Gesprek

 • Je weet misschien wel wat dat ‘ene ding’ is. Zeg het eens met je eigen woorden!
 • Wat zou je juist nú – maart 2020 – aan dat ene ding kunnen hebben? Wat zegt de Heere Jezus er in deze verzen over?

Gebed

‘Heere, we zijn bezorgd over het coronavirus. Helpt U ons om juist ook nu niet te vergeten wat het allerbelangrijkste is: dat we naar U luisteren!’

Dag 2 - De wereld behouden

Sommige christenen zeggen dat het coronavirus een oordeel van God is. De wereld is zó zondig dat Hij een wake-up call wil geven om mensen tot bekering te brengen. Nou moeten we altijd heel voorzichtig zijn met dit soort uitspraken. Maar dat we in het algemeen van het oordeel verlost moeten worden (dus ook zonder het virus), dat laat de Bijbel wel zien.

 

Lezen – Johannes 3:16-21

Wat we vandaag lezen, komt uit het gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus. Het wordt wel de kern van het evangelie genoemd. Vers 16 is de moeite waard om uit het hoofd te leren! Laten we vooral doorgaan – of beginnen met – dit te geloven!

 

Gesprek

 • Wat zegt de Heere Jezus hier over God? Is Hij vooral ‘liefdevol’ of vooral ‘streng’?

Gebed

‘Heere, dank U dat U Uw Zoon naar deze wereld hebt gestuurd – niet om haar te veroordelen, maar om haar te redden. Vergeef ons dat we dat wel eens vergeten.’

 

Dag 3 - Altijd bij ons

Wat er deze weken gebeurt, is natuurlijk heel vervelend. We moeten niet net doen alsof er niks aan de hand is. En als we ons zorgen maken, mogen we vragen of God ons daarbij wil helpen.

  

Lezen – Psalm 16:1, 5-11

David heeft deze psalm gemaakt op een moment dat hij het heel moeilijk heeft. Lees maar in vers 1: niet voor niks vraagt hij of God hem wil bewaren. Maar juist dáárom is het best bijzonder wat hij verder schrijft. 

  

Gesprek

 • Lees vers 5-11 nog een keer met elkaar. Laat iedereen één regel kiezen die hij of zij juist nú het mooist vindt.
 • Deel met elkaar wat je gekozen hebt. 

Gebed

‘U heeft ons niet beloofd dat ons nooit wat kan overkomen, Heere. Maar wel dat U altijd onze God wilt zijn en dat we bij U veilig zijn. Dank U wel, daarvoor!’

 

Dag 4 - Tekenen van de eindtijd

Nog zo’n lastige vraag over het virus: is het misschien een teken van de eindtijd? Is het een signaal dat de Heere Jezus aan het terugkomen is?

 

Lezen – Mattheüs 24:3-14

Boven dit gedeelte staat ‘De tekenen van het einde van de wereld’. Het zijn woorden van de Heere Jezus tegen de discipelen. Let erop dat de tekenen die Hij hier noemt, in elke periode van de geschiedenis te zien zijn geweest, dus niet alleen nú!

 

Gesprek  

 • Hoe reageer jij op deze verzen? Kies bijvoorbeeld uit: schrik, niks nieuws, hoop, oppassen, bang en blij.
 • Wat vind je van deze stelling? Het coronavirus is inderdaad een teken van de eindtijd, net zoals de andere tekenen die we voortdurend om ons heen kunnen zien! Jezus komt terug!

Gebed

‘Heere, we weten dat U een keer terugkomt naar deze aarde. Dat kan morgen zijn, maar ook over vijfhonderd jaar. Geef dat we er altijd klaar voor zijn!’

Dag 5 - Onze ziekten

We zouden bijna vergeten dat we op dit moment in de lijdensweken leven, dat is de periode waarin we extra nadenken over het lijden van de Heere Jezus. Goed om daar juist ook nu bij stil te staan.

 

Lezen – Jesaja 53:3-6

De profeet Jesaja beschrijft hier het lijden van de Heere Jezus. Let vooral ook op vers 4: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen.’ Zou dat ook niet gelden voor het virus? Als wij daardoor getroffen worden, staan we daarin niet alleen!

 

Gesprek

 • Wat zou God ons door dit gedeelte speciaal in deze periode te zeggen kunnen hebben?
  • Staat er in dit gedeelte iets waarmee Hij jou wil bemoedigen?
  • Staat er in dit gedeelte iets waarmee Hij jou wil wakker schudden?

  Gebed

  ‘Heere, we belijden dat ziekten door de zondeval van de mens hun intrede hebben gedaan. Maar we danken U ook dat U de straf van onze zonden hebt gedragen.’

  Dag 6 - Bidden en danken

  Hoe moeten we leven in deze confronterende tijd? Wat we op de eerste dag al zeiden: we moeten vooral ‘gewoon’ doorgaan met geloven in God – of ermee beginnen. Misschien helpt het wel om daar bewuster mee om te gaan. Dat zou natuurlijk niet verkeerd zijn.  

   

  Lezen – Kolossenzen 1:9-14

  Dit gedeelte gaat niet over een crisis ofzo. Paulus bidt en dankt hier voor de christenen in Kolosse. Maar dit gebed is ook voor ons belangrijk, of er nu wel of niet een virus is.

   

  Gesprek 

  • Kies uit dit gedeelte één gebeds- of dankpunt dat jij voor jouzelf op dit moment het meest belangrijk vindt.
  • Deel dat met elkaar. 

  Gebed

  Bid en dank voor wat jullie zojuist genoemd hebben.

  Dag 7 - God loven

  Geloven heeft alles te maken met lovenGod loven. Er is altijd reden om God te loven, omdat Hij in alles te vertrouwen is, óók ten tijde van het virus. En als je dat moeilijk vindt, moet je er maar aan denken hoe Hij in het verleden heeft laten zien dat Hij te vertrouwen is 

   

  Lezen – Psalm 145:1-9 en 17-21

  David heeft in zijn leven best ellendige dingen meegemaakt. Maar als hij aan God denkt, kan Hij alleen maar positieve dingen over Hem bedenken. In deze psalm noemt hij er heel wat.

   

  Gesprek

  • In de verzen die we lezen, noemt David de volgende eigenschappen van God. Kies de eigenschap die jou op dit moment het meest aanspreekt.
  1. Zijn grootheid
  2. Zijn macht
  3. Zijn heerlijkheid
  4. Zijn gerechtigheid
  5. Zijn goedheid
  6. Zijn barmhartigheid
  7. Zijn rechtvaardigheid
  8. Zijn goedertierenheid (liefde)
  9. Zijn nabijheid
  10. Zijn verlossing
  11. Zijn bewaring
  • Deel met elkaar welke eigenschap jullie gekozen hebben. Kun je erbij vertellen waarom je deze eigenschap gekozen hebt.

  Gebed

  ‘Heere God, juist nu loven wij Uw Naam. Dank U dat U nabij allen bent die U aanroepen. Help ons om in dat vertrouwen te leven.’

  Dag 8 - Wat een voorrecht

  ‘Door de corona-crisis ervaar ik het als een groot gemis dat ik niet met God ben opgevoed’, schreef iemand in de NRC. En in De Wereld Draait Door zei een cabaretier: ‘Kon je nou maar geloven dat het iets met God te maken had…’ Wat een voorrecht is het dan dat jij mag nadenken over God in deze spannende weken.

   

  Lezen – Psalm 62:1-3, 6-9

  In de verzen die we níet lezen, blijkt dat David deze psalm geschreven heeft in een erg moeilijke situatie. Er waren dus genoeg redenen voor zijn ziel om helemaal in de war te zijn. Toch schrijft hij: ‘Mijn ziel is stil voor God.’

   

  Gesprek

  • Wat denk je dat het betekent als je ziel stil is (zwijgt) voor God?
   • Dat je rustig afwacht wat Hij gaat doen.
   • Dat je Hem geen dingen gaat verwijten.
   • Dat je van binnen rustig (niet angstig) bent.
  • Lees de verzen nog eens met elkaar. Kies het vers dat jij voor vandaag en morgen wilt onthouden.

  Gebed

  ‘Heere, dank U dat mijn rots en mijn heil bent, mijn veilige vesting. Geef mij van Uw Heilige Geest, zodat ik dat juist in deze tijd nog meer ga geloven dat ik veilig ben bij U.’

  Dag 9 - In quarantaine

  Wist je dat ‘quarantaine’ veertig betekent? Dat was vroeger de tijd dat iemand in afzondering moest leven om besmetting met bijvoorbeeld de pest te voorkomen. In de Bijbel speelt het getal veertig ook een belangrijke rol. En in de kerk worden de lijdensweken wel ‘veertigdagentijd’ genoemd. Het is de periode waarin we nu zitten. Goed om daarbij stil te staan.

   

  Lezen – Mattheüs 26:36-41

  We zijn in dit gedeelte in afzondering (quarantaine) met Jezus in de hof van Gethsémané. Laten we proberen met Hem te waken en te bidden, opdat we niet in verzoeking komen.

   

  Gesprek

  • De Heere Jezus vertelt de drie discipelen dat Hij erg bedroefd en bang is. Hij vraagt hen met Hem te waken. Met welke toon denk je dat Hij in vers 40 tegen Petrus zegt: ‘Kon u dan niet één uur met Mij waken?’ Denk bijvoorbeeld aan: boos,  verdrietig, bewogen, verontwaardigd, begripsvol, verbijsterd of anders, namelijk…
  • Wat vind je er zélf van dat de discipelen in slaap vielen?
  • Lukt het jou om in deze periode met Jezus te waken en stil te staan bij Zijn lijden?

  Gebed

  ‘Heere Jezus, we vallen in geestelijke zin zo gauw in slaap. Dan vergeten we hoe U voor ons geleden heeft. Vergeef ons dat, Heere! Help ons om juist ook in deze periode ‘wakker’ te blijven met U!’

  Dag 10 - Zuchten in hoop

  God heeft de schepping goed gemaakt. Maar als het virus ons iets laat zien, is het wel dat de schepping niet meer is zoals God haar bedoeld heeft. Is dat geen hopeloze situatie?

   

  Lezen – Romeinen 8:18-25

  Om gelijk maar antwoord op deze vraag te geven: het bijbelgedeelte van vandaag laat zien dat het níet hopeloos is! In vers 21 heeft Paulus het over de hoop (= zekerheid) dat de schepping bevrijd zal worden. Voor een beter begrip: de ‘hem’ van vers 20 is God (dus beter: ‘Hem’!). Hij is het die de schepping heeft onderworpen aan de zinloosheid, na de zinloze keuze van Adam. Maar wel ‘in hoop…’!

   

  Gesprek

  • De schepping wordt hier voorgesteld als een persoon: ze verlangt, ze verwacht, ze is aan de zinloosheid onderworpen, ze heeft hoop, ze zucht, ze is in barensnood… Stel je eens voor dat de schepping in gesprek kon gaan met de kinderen van God (vers 19) Wat zou ze tegen hen zeggen of aan hen vragen, denk je?
  • Ook ‘wijzelf’ zuchten, zegt Paulus in vers 23-25. In deze verzen noemt hij daarbij verschillende kernwoorden. Welke kernwoorden zijn dat, en welke daarvan vind je voor jouzelf op dit moment het meest belangrijk?

  Gebed

  ‘Heere God, in deze weken zuchten we over het virus. Maar we danken U dat het een zuchten in hoop mag zijn. Help ons daarin te volharden.’

  Dag 11 - Jezus overwinnaar

  Op Facebook werd een filmpje gedeeld van een groep christenen die in hun woonwijk het lied ‘Jezus overwinnaar’ zongen (Opwekking 832). Raar om dat juist in deze tijd aan de wereld voor te houden? Of juist niet?

   

  Lezen – Romeinen 8:31-32, 37-39

  In Paulus’ tijd kregen de gelovigen te maken met nare dingen. Ook bij ons lijkt het soms dat er veel dingen ‘tegen ons’ zijn: ziekte, allerlei dingen die we nu meemaken (‘tegenwoordige dingen’) of die misschien nog wel komen (‘toekomstige dingen’). Wie zal het zeggen? Of beter: wat zullen wij daarover dan zeggen?

   

  Gesprek

  • Lees vers 31 en 37 nog eens. Wat vind jij? Ben je het met Paulus eens? Kies bijvoorbeeld één van de volgende reacties:
   • ‘Dit vind ik heel moeilijk om te geloven.’
   • ‘Ja, dit geloof ik met heel mijn hart.’
   • ‘Ik geloof het, maar ik ervaar het niet zo.’
   • ‘Ik weet niet of ik dit geloof.’
   • ‘Nee, dit geloof ik niet (op deze manier).’

  Gebed

  Breng gewoon maar je vragen, ongeloof, twijfel of geloof bij de Heere God. Zeg tegen Hem wat je erover aan Hem kwijt wilt. 

  Dag 12 - 'Let een beetje op elkaar'

  Vorige week sprak premier Rutte ons toe. Hij vertelde over de aanpassingen die we allemaal vanwege het coronavirus moeten doen. Zijn toespraak eindigde met een vriendelijke oproep: ‘Let een beetje op elkaar.’

   

  Lezen – Filippenzen 2:1-4

  Paulus zit in de gevangenis in Rome. Hij weet niet of hij zal sterven, of dat hij mag blijven leven. In de gevangenis schrijft hij een brief aan de kerk in Filippi. Hij vertelt dat hij blij met hen is. Maar ook, dat hij helemaal blij zou zijn als ze… Ja, wat eigenlijk?

   

  Gesprek

  • In vers 2-4 noemt hij drie dingen die hem blij zouden maken. Welke hebben we in deze tijd volgens jou het meest nodig?
  • In vers 1 noemt hij drie redenen voor zijn verzoek. Welke vind jij het belangrijkst?
  • Bedenk met elkaar wat je vandaag wilt doen (of juist laten) voor de mensen om je heen.

  Gebed

  ‘Dank U dat U voor ons zorgt en dat U ons leidt door Uw Heilige Geest. Helpt U ons om niet alleen voor onszelf te zorgen, maar om er ook voor anderen te zijn!’

  Dag 13 - Hoe overleef ik piekermomenten?

  Heb jij dat ook wel eens: dat je maar blijft piekeren over dingen? Wat nu als je ziek wordt… Of: stel dat het bedrijf failliet gaat! En als je het schooljaar niet haalt, hoe moet het dan verder? Veel mensen maken zich zorgen. Maar wat kún je eigenlijk met die zorgen? Ze kunnen je leven niet veranderen, maar maken je vaak wel somber.

   

  Lezen – Filippenzen 4:4-7

  Gisteren lazen we dat Paulus alle reden had om zich zorgen te maken. Toch kan hij blij zijn, waar hij ook is en wat er ook gebeurt. Hoe? Dat lees je in het laatste hoofdstuk van zijn brief aan de kerk in Filippi.

   

  Gesprek

  • Denk je dat Paulus deze verzen ook aan ons in deze weken had kunnen schrijven, dus: ‘Verblijd je ook nu, ondanks het virus!’? Waarom (niet)?
  • Kies uit deze verzen één zin die jou helpt om niet somber te zijn.

  Gebed

  ‘Heere God, wij maken ons zorgen om ….(vul zelf in)… . Wij verlangen ernaar dat … (vul zelf in) … . Wilt U voor ons zorgen? Dank U wel dat we veilig zijn bij U en dat U ons Uw vrede wilt geven.’

  Dag 14 - Train je gedachten

  Iemand ontdekte eens dat je hersenen ‘vol’ raken als je piekert. Niet met vrolijkheid, maar met sombere dingen. Negatieve gedachten zorgen er ook voor dat je minder gezond bent. Salomo zei: ‘Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.’ (Spreuken 17:22) Wil je graag gezond(er) zijn en blijven? Ga dan eens aan de slag met je gedachten!

   

  Lezen – Filippenzen 4:8-9

  De wetenschappelijke onderzoeken die wij nu kennen, waren voor Paulus nog niet bekend. Maar hij heeft een geweldig advies voor jouw gedachtentraining. Het mooie is dat je God eert als je dit gaat doen!

   

  Gesprek

  • Welke tip geeft Paulus? Bedenk een voorbeeld uit jouw leven waarbij je zijn tip toe kunt passen. Hoe ga je dat doen?
  • Klopt de volgende stelling bij deze verzen, denk je? Paulus bedoelt niet dat je alleen aan leuke dingen moet denken. Waar (in deze verzen) blijkt dat deze stelling wel of niet klopt?

  Gebed

  ‘Heere God, dank U wel voor het goede dat U geeft, zoals …. (vul zelf in)… . Dank U dat U zélf bij ons wilt zijn. Leert U ons om elke dag te denken aan alles wat goed en mooi is en U ervoor te danken. Want U verdient de eer!’

  Dag 15 - Verlangen naar Gods huis

  Wie had kunnen denken dat wij ooit – in Nederland nota bene – voor langere tijd niet naar de kerk konden gaan? Misschien ging je niet altijd met plezier naar de kerk. Maar met elkaar voor de laptop voelt óók een beetje ongemakkelijk. En als je daar géén last van hebt, is het evengoed de vraag hoe lang we dat blijven volhouden. Dan gaan we er des te meer naar verlangen: konden we maar weer naar de kerk en naar de club of vereniging!

   

  Lezen – Psalm 42:1-7

  Door deze ervaring kunnen we iets beter begrijpen wat de dichter van Psalm 42 meemaakt. Om de één of andere reden is hij ver verwijderd van Jeruzalem, waar Gods huis staat (vers 7b). Met heimwee denkt hij aan de tijd dat hij met de stoet meeging naar ‘de kerk’. Natuurlijk weet hij dat God overal is, maar met elkaar beleef je dat toch duidelijker.  

  Gesprek
  Zo heftig als de dichter zul je het (nog) niet beleven – dat hoeft ook niet. Maar toch:

  • Is er een regel waarin jij iets herkent van wat er in deze tijd met je gebeurt? Welke?
  • Is er een regel die jou moed inspreekt? Welke?

  Gebed

  ‘Heere God, we missen het live contact met andere gelovigen. We verlangen naar het moment dat we U weer samen zullen loven. Maar ondertussen willen we aan U blijven denken en op U blijven hopen. Zegen ons!’

  Dag 16 - God is mijn Bron

  Het kan zijn dat je je niet herkent in de angst van veel mensen. Oké, je moet nu een tijdje binnen blijven… maar je hebt toch een goed leven? Ergens waarschuwt Mozes ons voor het gevaar dat we vergeten te investeren in het leven met God, als ons leven mooi is. Dat is nodig, juist met het oog op perioden waarin ons leven niet gaat zoals wij zouden willen.

  Lezen – Psalm 84:6-9

  God heeft Israël wetten gegeven. Die wetten hielpen hen om hun leven op Gods manier in te richten. Eén van die regels zegt dat alle gezonde Israëlieten minimaal één keer per jaar naar Jeruzalem moesten gaan, om God daar te ontmoeten. Tijdens die lange tocht kwamen veel reizigers door het ‘dal van moerbeibomen’. Een droog, dor dal, waar je maar met moeite doorheen kwam. Juist in dat dal prezen de Israëlieten God!
   
  Gesprek

  • In de tekst gaat het over mensen ‘van wie de kracht in God is’ (vers 6) en ‘die God tot hun bron maken’. Wat zijn dat volgens jou voor mensen? Hoe leven ze? Wat doen ze (niet)?
  • Hoe zou jij deze zinnen aanvullen?
   • Hun kracht is in God en niet in …
   • En: zij maken God tot hun Bron en niet …
  • Hoe kun jij je kracht en bron in God vinden? Wat kun je daarvoor doen en nalaten?

  Gebed

  ‘Soms vergeten we om met U te leven – juist als alles goed met ons gaat. Wilt U ons vergeven? Dank U wel, dat U ernaar verlangt om met ons in contact te staan!’

   

  Dag 17 - Toch zal ik blij zijn!

  Soms kun je ongerust worden als je ziet dat de economie achteruit gaat. Zullen die miljarden euro’s van de overheid genoeg zijn om de economie te redden? Hebben we straks nog wel brood op de plank? Het zou fijn zijn als er iets is waardoor je blij kunt zijn, ondanks wat er om je heen gebeurt. Maar waar vind je dat?

   

  Lezen – Habakuk 3:16-19

  Habakuk was verdrietig omdat Israël zonder God leefde en slechte dingen deed. Toen Habakuk dit aan God vertelde, maakte God hem bekend dat Hij er iets aan zou gaan doen. Israël zou verwoest zou worden. Geen inkomsten meer. Ook geen leven meer? Habakuk wordt bang. Heel bang. Het lied dat hij dan schrijft, is vandaag de dag nog steeds een inspiratie voor veel mensen. Hij vertelt daarin het geheim, hoe hij ook blij kan zijn wanneer zijn inkomsten weg zouden vallen…

   

  Gesprek

  • Stel dat Habakuk vandaag bij jou op bezoek zou komen. Wat zou je hem willen vragen of vertellen? Wat zou hij tegen jou zeggen?
  • Bespreek waar je je soms zorgen over kunt maken. Vul samen onderstaand gebed in.

  Gebed

  Stel een gebed op, zoals Habakuk dat deed:
  ‘Heere, al zou … en al zou …, of …, dan zullen wij toch … . U bent onze kracht. Bij U laden wij op. We vertrouwen op U. Dank U dat U bij ons bent!’

  Dag 18 - Voorbereiden op Pasen

  Het is bijna Pasen. In het volgende bijbelleesrooster zullen we daar uitgebreider op ingaan. Maar het is goed om ons er in gedachten al een beetje op voor te bereiden. Je zou bijna zeggen: zo goed en kwaad als het kan in deze roerige tijd…

   

  Lezen – Lukas 22:7-13

  Over voorbereiden gesproken… Net voor Jezus’ ‘laatste paasfeest’ zou je best redenen kunnen bedenken om het níet door te laten gaan: het is een zeer roerige tijd; Judas heeft net afspraken gemaakt om Jezus te verraden (vers 3-6); en Jezus weet dat hét grote Paasfeest even later zal plaatsvinden. Toch laat Jezus het voorbereiden: het Pascha moet geslacht worden (vers 7).

   

  Gesprek  

  • Wat valt jou in deze verzen het meest op? Kies bijvoorbeeld uit de volgende mogelijkheden:
   • Dat Jezus het Pascha ondanks alles laat door gaan.
   • Dat Petrus en Johannes precies doen wat Jezus van hen vraagt.
   • Dat Jezus het blijkbaar allemaal al geregeld heeft.
  • Wat leer je daaruit voor jouw voorbereiding op het komende Paasfeest?

  Gebed

  ‘Heere, meer dan anders bidden we om Uw Heilige Geest in deze tijd voor Pasen. We zijn met heel andere dingen bezig. Helpt U ons om stil te staan bij wat uiteindelijk veel belangrijker is: Uw lijden en sterven voor deze wereld!’

  Dag 19 - Jezus bidt

  Wat zou het mooi zijn, als de nieuwe wereld die God belooft er al zou zijn. Geen ziekte, oneerlijke handel, coronavirus, verdriet of andere moeilijke dingen meer. Alles is goed en mooi. En… Jézus is daar…! Kunnen we het leven ‘hier’ niet overslaan en alvast naar Hem toe gaan?

   

  Lezen – Johannes 17:9-15

  In de evangeliën lees je vaak dat Jezus bidt. Eén zo’n lang gebed is uitgeschreven in Johannes 17. Jezus bad dit vlak voordat Hij gevangen genomen werd, nadat Hij Zijn leerlingen verteld had over de vervolging die ze konden verwachten. Het leven met Jezus was niet makkelijk. En dat is het nog steeds niet altijd. Misschien lachen je vrienden je wel uit omdat jij in Jezus gelooft, terwijl er zoveel ellende in de wereld is. Jezus vraagt niet aan God om Zijn leerlingen dan maar uit de wereld weg te halen. Hij vraagt wel iets anders…

   

  Gesprek

  • (Hoe) helpt Jezus’ gebed jou om meer op Hem te vertrouwen? Zoek in deze verzen op z’n minst één bemoediging die je wilt onthouden!

  Gebed

  ‘Dank U dat U voor ons bidt, Heere Jezus. Dank U voor Uw bescherming. Helpt U ons om hier op aarde te laten zien wie U bent; om te leven op Uw manier en een zegen te zijn voor de mensen om ons heen.’

  Dag 20 - Het gaat niet door

  Hoeveel plannen had je niet gemaakt? ‘Dán heb ik projectweek
  op school; op die zaterdag is er voetbaltoernooi; en vrijdag 3 april ga ik bowlen met de tienerclub of jeugdvereniging.’ Maar het gaat allemaal niet door. Dat is wel even omschakelen!

   

  Lezen – Jakobus 4:13-16

  Jakobus heeft het hier over een manier van plannen maken die niet goed is. Hij wil niet zeggen dat je helemaal geen plannen mág maken, het gaat hem om de houding waarmee we dat doen. Dat klinkt een beetje vaag, maar laten we gewoon maar in de spiegel kijken die hij ons voorhoudt. Misschien herken je je erin, misschien ook niet…

   

  Gesprek 

  • Kijk eerst naar het gevoel dat deze verzen bij je oproept. Vul aan: ‘Wat Jakobus hier zegt, maakt me…
   Kies uit: geïrriteerd, blij, boos, verward, rustig, onrustig…
  • Wat is voor jou persoonlijk de zin die het meest bij je ‘binnenkomt’ – positief of negatief?
   • u weet niet wat er morgen gebeuren zal en hoe uw leven zal zijn
   • uw leven is maar een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt
   • u zou moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven…
   • u roemt in uw hoogmoed; dat soort roem is slecht

  Gebed

  ‘Heere, iets van de hoogmoed waarover Jakobus het heeft, herkennen we wel. We denken dat we ons leven zelf in handen hebben, maar in deze tijd laat U ons zien dat dat niet zo is. We willen ons leven in Uw handen leggen!’

  Dag 21 - Een overdreven vraag?

  Een predikant hield zijn gemeente in deze rare en moeilijke weken de volgende vraag voor: ‘Wat zal er in september van uw geloof over zijn, nu zoveel wegvalt van wat structuur gaf aan uw geloofsleven?’ Een overdreven vraag? Of toch iets om over na te denken?

   

  Lezen –1 Petrus 1:5-7

  De preek van die dominee ging over het gedeelte dat we nu lezen. Het zijn geen makkelijke verzen, maar laten we zoeken naar iets dat we willen onthouden. We focussen in ieder geval op wat ons helpt als we in deze periode verzocht of beproefd worden (vers 6c en 7a).

   

  Gesprek

  • Wat leer je in deze verzen over het/jouw geloof?
  • Wat leer je in deze verzen over de zaligheid? (Wat is ‘zaligheid’ eigenlijk?)
  • Wat leer je in deze verzen over ‘de laatste tijd’?

  Gebed

  ‘Heere, help ons om er alert op te zijn als in deze periode ons geloof op de proef gesteld wordt. Dank U dat Uw kracht er is om ons door dat geloof te bewaken!’

  Dag 22 - Verlangen naar Pasen?!

  We zouden het bijna vergeten, maar nog éven en dan vieren we Pasen. Dit jaar zal dat anders zijn. Geen gezellige paassferen in het winkelcentrum, weinig voorbereidingen voor de vieringen op school, thuis en in de kerk. Het zou zomaar kunnen dat je het niet echt viert. Of áls je het viert, dat je er eigenlijk niet zoveel zin in hebt…

   

  Lezen – Lukas 22:14-16

  Ons woord ‘Pasen’ komt van het woord ‘Pascha’: het feest dat Israël viert om te gedenken hoe God haar uit de slavernij bevrijdde. Net als elk jaar is men in Jezus’ tijd druk bezig geweest om de Paschaviering voor te bereiden. Het huis is schoongeveegd, de lammetjes zijn uitgezocht, de platte broden liggen klaar. Ook Jezus en Zijn discipelen hebben hun voorbereidingen getroffen. Ondertussen weet Jezus dat er een grote strijd aan komt. Een crisis waarin het erop of eronder zal zijn – niet alleen voor Hemzelf, maar voor de hele mensheid. Een goede reden om er geen ‘zin’ in te hebben… toch?

   

  Gesprek

  • Hoe zou jij de emotie(s) van Jezus omschrijven, als je dit zo leest? Wat zegt dit over Hem, volgens jou?
  • Waarom zal Jezus er zo naar verlangd hebben om deze maaltijd met Zijn discipelen te eten? Wat zegt Hij daar zelf over?
  • Nu je dit gelezen hebt… (Hoe) kijk je uit naar het Paasfeest dat eraan komt?

  Gebed

  ‘Zelfs nu we stilgezet worden, kunnen we vergeten waar het echt om gaat. Hoe bijzonder is het dat U er zo naar verlangt om met ons te vieren dat U ons verlost heeft. Dank U voor Uw genade en Uw liefde. We zien ernaar uit om U te ontmoeten. Straks, tijdens het Paasfeest. En – misschien al heel snel – voor eeuwig, als we bij U op de nieuwe aarde mogen wonen. Geprezen zij Uw Naam!’

  Dag 23 - Wat ziet Jezus in jouw blik?

  In deze weken moeten we misschien wel veel offers brengen. We kunnen onze vrienden niet ontmoeten; we zitten thuis op elkaars lip; en alle leuke activiteiten zijn gecanceld. Maar we doen het voor ons eigen bestwil. Hoe anders was dat tweeduizend jaar geleden voor Jezus.

   

  Lezen – Lukas 22:19-21

  De verzen die we lezen, beschrijven wat er gebeurt tijdens het Avondmaal dat Jezus net voor Zijn sterven viert met Zijn discipelen. Daarbij moet je bedenken dat Judas, die Hem verraden zal, er óók nog bij is. De woorden die Jezus spreekt, richt Hij ook tot Judas. Hij zal zichzelf offeren, niet voor Zijn eigen bestwil, maar voor dat van Zijn discipelen.

   

  Gesprek

  Je hebt misschien nog geen belijdenis gedaan, maar stel het je toch eens voor: jij zit met Jezus aan de tafel van het Heilig Avondmaal. Jezus neemt het brood en de wijn; Hij kijkt je aan en zegt: ‘voor jou gegeven… voor jou vergoten’.

  • Wat doe je? Neem je het aan?
  • Wat gaat er op dit moment door je heen?
  • Kijk je Jezus aan? Wat ziet Jezus in jouw blik? Of sla je je ogen neer?

  Gebed

  ‘Heere Jezus, we belijden dat we soms teveel zeuren over de offers die we moeten brengen. Vergeef ons dat! Dank U dat U ons zó liefheeft dat U zichzelf voor ons heeft geofferd. Help ons om daar in geloof bij stil te staan.’

  Dag 24 - Jezus weet het wel

  Soms zou je misschien wel álles voor de Heere Jezus op willen geven. Op andere momenten merk je dat het leven met Jezus niet altijd makkelijk is. Het kan dan weleens lijken of Hij dat niet ziet. Maar is dat zo?

   

  Lezen – Lukas 22:31-34

  Tijdens het vieren van de Paasmaaltijd voert Jezus gesprekken met Zijn discipelen. Hij noemt het beeld van de tarwe die na de oogst gezeefd wordt. Daarmee worden de goede tarwekorrels gescheiden van onbruikbare velletjes en ander materiaal. Jezus waarschuwt Zijn discipelen: satan wil jullie zeven, zoals de tarwe gezeefd wordt. Hij probeert het slechte in jullie naar boven te halen!

   

  Gesprek

  • Wat zou Jezus volgens deze tekst tegen jou kunnen zeggen, als je het leven met Hem moeilijk vindt? Hoe vind je dat?
  • Lees Jezus’ woorden in vers 32 nog eens. Waar zou Hij blij van worden, denk je?
  • Ligt er ook een waarschuwing voor ons in Jezus’ reactie op Petrus’ uitspraak? Wat neem je jezelf voor?

  Gebed

  ‘Vader, U ziet ons, ook als we dat niet voelen. Heere Jezus, dank U dat U steeds voor ons bidt. Heilige Geest, wilt U ons helpen om elke dag met U te leven? Zodat ook in deze tijd niet het slechte, maar het goede in ons naar boven komt. Helpt U ons de dingen die wij van U leren te gebruiken om andere mensen te helpen.’

  Dag 25 - Overgave

  Ken je dat? Je weet dat je iets moet doen. Voor school, voor je ouders, voor de Heere God. Daarnaast weet je één ding: dat je daar gewoon geen zin in hebt. Als het éven kan, wil je doen waar jij zin in hebt, wat fijn voelt en waar je positieve vibes van krijgt. Logisch, toch? Of…

   

  Lezen – Lukas 22:39-46

  In het gedeelte dat je vandaag leest, zie je dat Jezus het moeilijk heeft. Hij moet iets doen. Jezus weet tot in detail wat er gaat gebeuren én dat het onmenselijk zwaar zal zijn. Ook al heeft Hij met heel Zijn hart ingestemd met deze opdracht… nu Hij ervóór staat, wordt Hij doodsbang. Zou Hij er nog onderuit kunnen? Zou Hij dat nog wíllen?

   

  Gesprek

  • Zou jij hetzelfde gezegd en gedaan hebben als Jezus? Waarom (niet)?
  • In vers 42 en 46 zie je aan wie Jezus dacht, toen Hij besloot om door te gaan. Wat wil jij daarvan leren?

  Gebed

  ‘Heere Jezus, U dacht niet in de eerste plaats aan Uw eigen verlangens. U gaf Uw leven op om ons leven te redden. We prijzen U om Uw liefde en genade. Wilt U ons helpen om op U te lijken – om soms dingen te doen die we moeilijk vinden, maar die wel góed zijn om te doen.’

  Dag 26 - Jezus verloochenen

  Eergisteren hadden we het erover dat het soms lastig is om Jezus te volgen. Misschien lachen je vrienden je wel uit, als je zegt dat je in Jezus gelooft. Hoe je jezelf ook voorneemt om het anders te doen, steeds val je jezelf weer tegen. En voordat je het doorhebt, kun je richting je vrienden doen of je Jezus niet kent.

   

  Lezen – Lukas 22:54-62

  Sinds die laatste avond met Jezus, waarin Hij Petrus en de andere discipelen gewaarschuwd heeft, is er veel gebeurd. Ook Petrus is weggerend toen de soldaten Jezus kwamen halen. Gelukkig houdt hij nog wel van Jezus. Hij blijft Jezus volgen, zelfs tot in het hol van de leeuw. Maar als hij daar herkend wordt, slaat de schrik hem om het hart. En dan…?

   

  Gesprek

  • Herken jij jezelf in de manier waarop Petrus in dit gedeelte reageert?
  • In vers 61 lees je Jezus’ reactie op Petrus. Wat zou Petrus in Zijn blik gezien hebben, denk je?
  • Wat zou je tegen Petrus gezegd hebben als je hem zag zoals in vers 62 staat?

  Gebed

  ‘Heere, vandaag willen we belijden dat we zo vaak bang zijn dat anderen ons uitlachen omdat we bij U horen. We vinden het dan makkelijker om te doen alsof we geen christenen zijn. Wilt U ons om Jezus’ wil vergeven?’

  Dag 27 - 'Waarom doet Hij niks?

  Er zijn mensen die door het virus God weer vinden. Maar er zijn er ook die juist met het geloof gaan spotten. Of die zich in ieder geval afvragen: ‘Als God bestaat, waarom laat Hij dan toe dat zoveel mensen sterven door het coronavirus? Waarom doet Hij er niks aan?’ Dit soort vragen zijn door de hele geschiedenis al gesteld.

   

  Lezen – Lukas 22:63-70 en 23:35-43

  God staat vaak in de beklaagdenbank, zoals Jezus in het eerste gedeelte dat we vandaag lezen ook in de beklaagdenbank staat. Hij moet zich verantwoorden! De overpriesters en schriftgeleerden vinden het bespottelijk dat Hij de Christus (de Messias) zou zijn. Het volk en de soldaten spotten later mee: ‘Als U echt de Messias bent, doe dan wat!’ Maar Jezus doet niks.

   

  Gesprek

  Jezus lijkt hier de machteloze. Dat is voor Hemzelf erg zwaar geweest. Even later zal Hij uitroepen naar Zijn Vader: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matth. 27:46).

  • Lees beide gedeelten nog een keer goed. Waar ontdek je dat Jezus toch niet zo machteloos is als Hij lijkt?
  • Je waarom-vragen aan God stellen, mag! Maar stel dat je geneigd bent om Hem in jouw beklaagdenbank te zetten (zoals de schriftgeleerden, de soldaten en de ene misdadiger doen), hoe word je dan door deze twee bijbelgedeelten gecorrigeerd?

  Gebed

  ‘Heere God, we begrijpen niet waarom U nog niet hebt ingegrepen en waarom er nog zoveel lijden in de wereld is. Maar we belijden dat U de Messias bent die deze wereld regeert en Uw Koninkrijk zal vestigen!’

  Dag 28 - Een markeerpunt

  Over twintig jaar zullen we bij een gebeurtenis misschien aan elkaar vragen: ‘Was dat vóór of ná de coronacrisis?’ Zoals we ook kunnen zeggen: ‘Was dat vóórdat opa overleed, of daarna?’ Sommige gebeurtenissen zijn zo ingrijpend dat ze een markeerpunt in onze persoonlijke geschiedenis worden.

   

  Lezen – Lukas 23:44-48

  In gedachten gaan we weer tweeduizend jaar terug, naar het moment dat Jezus sterft aan het kruis. Voor de hoofdman over honderd is dat zeker een markeerpunt in zijn leven. En voor de menigte…? Voor jou?

   

  Gesprek

  • Als jij erbij was geweest, welke twee dingen zouden dan de meeste indruk op jou gemaakt hebben, denk je?
   • de drie uren duisternis
   • het scheuren van het voorhangsel van de tempel
   • het roepen van Jezus
   • het sterven van Jezus
   • het loven van de hoofdman
   • de reactie van de menigte
  • Zichzelf op de borst slaan (vers 48) is een teken van verdriet en berouw. Waarom doen deze mensen dat, denk je? Zojuist hebben ze Jezus nog beschimpt… (vers 35).
  • Hoe voel jij je te midden van deze menigte? Zou je iets tegen ze (kunnen of willen) zeggen?

  Gebed

  ‘Heere, het dringt vaak lang niet tot me door hoe ingrijpend Uw sterven is geweest. Wilt U me dat door Uw Heilige Geest beter leren beseffen.’

  Dag 29 - Het wonder van Pasen

  Hoeveel mensen zullen er vandaag weer sterven door het coronavirus? Wat een tegenstelling met het feest dat we vandaag willen vieren: Pasen, het feest van de opstanding van de Heere Jezus uit de dood! We hoeven de dood niet weg te stoppen, want door geloof mogen we weten we dat hij niet het laatste woord heeft!

   

  Lezen – Lukas 24:1-12

  De ‘zij’ van vers 1 zijn ‘de vrouwen die met Hem uit Galilea gekomen waren’ (23:49 en 55). In vers 10 worden er drie met name genoemd, maar er zijn er meer. Als jullie dit bijbelgedeelte samen lezen, laat één het dan voorlezen. De anderen luisteren met hun ogen dicht. Probeer je voor te stellen wat je ziet en hoort. Let op kleuren, stemmen, geluiden, gezichten. (Als je alleen bent, lees het gedeelte dan ook met ‘deze ogen’).

   

  Gesprek

  • Deel met elkaar wat je bij het luisteren is opgevallen. Wat zag en/of hoorde je? Noem elk één ding.
  • Als dit een film was, welke muziek zou je er dan ‘onder’ zetten?

  Gebed

  ‘Heere, vandaag willen we U loven vanwege het wonder van Pasen! Dank U wel dat U de dood hebt overwonnen. Helpt U ons om onze blijdschap daarover niet te verliezen!’

  Welkom bij de HGJB

   

  Prins Bernhardlaan 1

  3722 AE Bilthoven

   

  030 - 228 54 02

  ma t/m do: 9.00-16.30 uur

  vr: 9.00-13.00 uur 

    

  info@hgjb.nl

   

  Bekijk hier onze veelgestelde vragen 


  NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

  NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

   

  RSIN 00.26.12.513

  Blijf op de hoogte

  Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

  © 2020 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy